home
Hur du får startbesked för Attefallshus enligt kommunal praxis.

Ditt Attefallhus får ha en yta på max 25 kvadratmeter utan bygglov enligt den nya lagen.
Du får enligt samma lag bygga ett 15 kvm stort skärmtak i anslutning till annan byggnad eller frisående.
-Du behöver alltså inte söka bygglov, men du måste göra en bygganmälan hos din kommun. Först när kommunen handlagt din bygganmälan och givit dig klartecken får du börja bygga.

När du har gjort en anmälan till kommunens miljö- och byggnadskontor och byggnadskontoret inte behöver kompletterande handlingar eller upplysningar ger de ett startbesked och du får då påbörja byggandet.

Anmälningsprocessen kan se lite olika ut från kommun till kommun, men här ett typexempel på hur den kan se ut.

Om byggnadskontoret tycker att det finns oklarheter i anmälan eller de bifogade handlingarna begär byggnadskontoret kompletteringar.

Om det fortfarande finns oklarheter kallar byggnadskontoret till ett tekniskt samråd, och då behöver du anlita en extern oberoende kontrollansvarig som hjälper dig.


Det finns alltså starka själ att lägga ner extra mycket tid på förberedande arbete så att din bygganmälan blir komplett från början.
Vi kommer ju inte undan och spar både tid och kanske massor av onödigt arbete omvi gör allt riktigt från början
Självklart hjälper MyDreamHouse dig med dettaHandlingar som ska skickas in i samband med anmälan

Använd blankett från din kommun som du hämtar hem från kommunens hemsida för att göra din anmälan.
För att byggnadskontoret ska kunna bedöma om byggnaden kommer att bli bra behöver de även få in följande handlingar:

• Kontrollplan som är anpassad för byggnadens placering och planerade användning.
o Kontrollplan görs av extern kontrollansvarig konsult

• Situationsplan (tomtkarta) med den nya byggnaden måttriktigt inritad och med avstånd till tomtgränser angivna.
o MyDreamHouse hjälper dig med att rita upp en skalenlig byggnad som du klistrar in på en kopia av tomtkartan, komplettera med mått. o Rita också in var vatten/avlopp och el ska dras över tomten

• Planritning med planlösning och utvändiga mått.
o MyDreamHouse ordnar skalenlig planlösning med mått.

• Fasadritningar med mått från mark till takets högsta punkt
o MyDreamHouse ordnar denna ritning

• u-värdeberäkning enligt BBR 9:4 (om byggnaden ska vara uppvärmd)
o MyDreamHouse ordnar denna u-värdeberäknings

• Skriftligt godkännande från granne, om byggnaden ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
o Du som byggherre ordnar skriftligt intyg från grannen.Du får inte påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked.
Om du inte följer detta innebär det en sanktionsavgift, enligt plan- och byggförordningen.Handlingar som ska skickas in inför slutbesked


När byggnadsarbetena är avslutade ska du skicka in följande handlingar:

• ifylld och signerad kontrollplan eller intyg att kontrollplanen har följts
o Görs av extern lokal kontrollansvarig konsult

• intyg att radonmätning är beställd (om byggnaden ska vara bostad)
o Fråga kommunen efter lokal konsult som gör detta

• protokoll från luftflödesmätning (om byggnaden ska vara bostad)
o Görs av extern kontrollansvarig konsult

• reviderade ritningar om förändringar har gjorts (så kallade relationsritningar)
o MyDreamHouse ordnar dessa ritningar

• resultat från lägeskontroll om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 mete
o Kommunen alt. Kontrollansvarig gör lägeskontroll


Du får inte ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked,
om inte något annat har bestämts i startbeskedet.

Om du inte följer detta innebär det en sanktionsavgift,
enligt plan och byggförordningen.Information från Boverket,
Som är den statliga myndighet som har det övergripande ansvaret för de nya ATTEFALLSlagarna


Internetadress till boverkets vägledning om 25kvm bygglovfritt hus

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/Bygglovbefriade-atgarder/Komplementbostadshus-eller-komplementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-Attefallshus/


Internetadress till boverkets vägledning om 15kvm skärmtak

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/Bygglovbefriade-atgarder/Skarmtak/Start / Lov & byggande / Lov & anmälan / Bygglovsbefriade åtgärder / Skärmtak